הזדרזו לקראת סוף שנת המס


שנת המס 2004 מסתיימת ב-31/12/2004 ,עליך בעלת העסק,לבצע מספר פעולות בסיום שנת המס , חלק מהפעולות הנ"ל הינם פעולות הכרחיות לצורך הגשת הדו"ח השנתי לשלטונות המס וחלק מהפעולות עליך לבצע על מנת לשלם פחות מס לשלטונות המס עם הגשת הדו"ח השנתי.

1. ספירת מלאי . כל עסק אשר עיסוקו מכירת טובין חובה עליו לערוך ספירת מלאי בסוף שנה לדוגמא: חנויות, בתי קפה, מסעדות, יבואניים, מתפרות, סוחרים וכו` אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין, אפשר לערוך את הספירה בתאריך הסמוך ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המלאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן דהיינו ליום 31.12.04. הערכות זו צריכה לכלול רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין תאריך המפקד לבין תאריך המאזן וזיהויים ברשימות המצאי. . עריכת המפקד נא להכין רשימות מצאי שיכללו את כל הטובין- הסחורה שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין במישגור). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם ונמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה). הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד , מוצרים מוגמרים וכד`. גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב - 3 עותקים לפחות. הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה: - תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם. - מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים , מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד`). - הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל). הרשימות ירשמו בדיו ולא בעיפרון . שמירת הרשימות. רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר. פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המצאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי. 2. ספירת המזומנים המצויים בקופה ושיקים לגבייה. א. עליכן להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם. ב. להכין רשימה של כל השקים הדחויים והשטרות שימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס` השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום. ג. להכין רשימות נפרדות של השקים לביטחון שניתנו או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים שחזרו של חייבים. 3. כלי רכב. נא למלא רשימת כלי הרכב שברשותכן (כולל אלו שבליסינג, או בבעלות אחרת) כולל מספר הרישוי שלהם ומד הספידומטר ליום 31.12.04. פעולות שעליכן לנקוט על מנת לשלם פחות מס לשלטונות המס. "טיפים" לתכנון מס לקראת סיומה של שנת המס 2004 הפקדה לקופות גמל . הפקדה לקופות גמל מפחיתה את המס שעליכן לשלם לשטונות המס , ובמילים פשוטות יותר במקום לשלם מס הכנסה אתן יכולות להפקיד לקופת גמל ובכך לחסוך כסף ולשלם פחות מס, הניכוי המוכר בגין הפקדות לקופות גמל הינו עד 7% מההכנסה החייבת (הכנסה שנקבעת לצורך תשלום מס למס הכנסה), אך לא יותר מתקרה של 118,800 ש"ח לשנה (ניכוי מרבי של 8,316 ש"ח). הזיכוי ממס המוכר בגין הפקדות לקופות גמל ותשלומי פרמיות ביטוח חיים הינו עד לתקרת תשלום שנתית של 5,940 ש"ח. לפיכך, ההפקדה המרבית השנתית שתזכה בניכוי וזיכוי הנה בסך של 14,256 ש"ח. הפקדה לקרנות השתלמות. גם כאן הפקדה לקרן השתלמות תפחית את המס שעליכן לשלם, ההפקדה שתזכה במרב ההטבות הינה בשיעור של 7% מההכנסה החייבת, אך לא יותר מתקרה של 211,000 ₪ לשנה. כלומר הפקדה מרבית בסך של 14,770 ₪.בשל ההפקדה האמורה, יינתן ניכוי לצורכי מס עד 4.5% של 9,495 ש"ח, בתנאי שיופרש תחילה שיעור של 2.5% מההכנסה הקובעת וסה"כ 7% כאמור. תשלומים לביטוח לאומי לעצמאיים . מומלץ להקדים ולשלם הפרשי ביטוח לאומי בשל גידול בהכנסה במהלך השנה, לפני תום שנת המס , ולא יאוחר מ – 25.12.2004. התשלום לביטוח לאומי שישולם עד תום השנה יקנה ניכוי מוכר למס הכנסה בשיעור של 52% מהתשלום. ניתן לשלם ההפרשים בכרטיס אשראי בקרדיט בהתקשרות טלפונית למשרדי הביטוח הלאומי. הגדלה והקדמת הוצאות . רכישת שירותים ומוצרים מסוימים שאינם מלאי או רכוש קבוע, מהווה הוצאה מוכרת כל עוד היא בגדר בהיקף סביר ולצורך שוטף, כגון לצורך תיקונים, אחזקה, צורכי משרד, פרסום ושיווק וכיוצא בזה. רכישה למלאי או לרכוש קבוע של העסק, כגון, ציוד ריהוט ושיפוצים – אינם הוצאה מוכרת בשנת הרכישה, אלא יוכרו לפי מועד המימוש או כהוצאות פחת בלבד לפי העניין. הכותבת: גליה בר – רואת חשבון, MBA שיווק. לשאלות ניתן לפנות ל galyabr@012.net.il לפקס: 09-7437589


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.