חוק צער בעלי חיים


חוק צער בעלי חיים בא להגן על בעלי החיים, למנוע מהם סבל ולדאוג לרווחתם.

להלן כמה מובאות עיקריות של החוק הזה. נוסח החוק כולו מובא בהמשך: איסור התעללות (א) לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי. (ב) לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר. (ג) לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים. איסור העבדת בעלי חייים (א) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני. (ב) לא יעביד אדם בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות. איסור המתה בעלי חיים ברעל לא יומת בעל חיים בסטריכנין או ברעל אחר שקבע המנהל בהודעה ברשומות, אלא אם כן נתן המנהל היתר לכך. תפיסת בעלי חיים .... אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום. (ב) תפיסת בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתיעשה על פי צו של שופט בית משפט שלום גם על ידי נאמן בעלי חיים שהוסמך לכך על ידי הממונה.


נוסח החוק: שם החיקוק: חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד - 1994 דינים: כרך 27 עמוד 16954יא תדפיס מתוך "דינים ועוד" - תקליטור 20 חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד - 1994 1. בחוק זה - הגדרות "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" - בעל חוליות למעט אדם; "הממונה" - רופא וטרינר, עובד השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות שמינה המנהל לעניין חוק זה; "המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות; "מתקן מוגן" - מתקן כאמור בסעיף 8(ג) שבו מוחזקים בעלי חיים וניתן להם טיפול; "נאמן בעלי חיים" - מי שהתמנה להיות נאמן בעלי חיים לפי סעיף 7; "הקרן" - הקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14. 2. (א) לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי. איסור התעללות (ב) לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר. (ג) לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים. איסור העבדת בעלי חיים: 3. (א) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני. (ב) לא יעביד אדם בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות. טיסור המתת בעלי חיים ברעל 4. לא יומת בעל חיים בסטריכנין או ברעל אחר שקבע המנהל בהודעה ברשומות, אלא אם כן נתן המנהל היתר לכך. מינוי מפקחים 5. המנהל ימנה, מבין עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות, מפקחים 6. (א) היה לממונה, למפקח או לשוטר, יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה על חוק זה רשאים הם להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס לחצרים של אדם אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט שלום. (ב) לממונה ולמפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשם בסמכות כאמור - (1) תהיינה להם סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט - 1969; (2) יהיו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשמו מכוח סמכות זו. נאמני בעלי חיים 7. השר לאיכות הסביבה, בהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאי למנות כל אדם להיות נאמן בעלי חיים. נאמן בעלי חיים שמונה כאמור, רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן בעלי חיים, לדרוש, לצורך הגשת תלונה, ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה, להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן. תפיסת בעלי חיים 8. (א) הממונה, שוטר או מפקח רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3, אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום. (ב) תפיסת בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתיעשה על פי צו של שופט בית משפט שלום גם על ידי נאמן בעלי חיים שהוסמך לכך על ידי הממונה. (ג) בעל חיים שנתפס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יועבר למתקן מוגן שהמנהל הכיר בו והפועל לפי תנאים שקבע. הודעה על תפיסה ושחרור 9. (א) הועבר בעל חיים למתקן מוגן ימסור האחראי למתקן או מי שהוסמך על ידיו, הודעה על כך לבעליו או למחזיק בו, ככל הניתן בנסיבות העניין. (ב) ביקש הבעלים או המחזיק של בעל חיים הנמצא במתקן מוגן להחזירו לרשותו, יוחזר בעל החיים אליו לאחר שהתקיימו כל אלה: (1) בעל החיים נמצא במצב גופני ראוי להחזרה; (2) המבקש שילם את ההוצאות שהוטלו עליו לפי סעיף 11; (3) המבקש הפקיד אצל הממונה, התחייבות בנוסח שקבע המנהל, כי לא יעבור על הוראות חוק זה. סייג להחזרת בעלי חיים 10. (א) על אף האמור בסעיף 9, אחראי על מתקן מוגן שיש לו יסוד סביר להניח שהבעלים או המחזיק של בעל חיים יעברו עבירה לפי סעיף 2 או 3, רשאי הוא באישור מפקח, לא להחזיר את בעל החיים לבעלים או למחזיק ולהשאירו במתקן המוגן; האחראי יודיע על כך לבעלים או למחזיק. (ב) (1) הבעלים או המחזיק רשאים לפנות לבית משפט השלום תוך 20 ימים קבלת ההודעה בתביעה לקבל בחזרה את בעל החיים; (2) הוגשה תביעה כאמור יוחזק בעל החיים במתקן המוגן עד לסיום ההליכים בבית המשפט; (3) בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בעניין הוצאות אחזקתו של בעל החיים במתקן; (4)פסק בית המשפט כי אין להשיב את בעל החיים לתובע - יחולו הוראות סעיף 12. תשלום הוצאות 1. הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שקבע המנהל בכללים ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק. העברת בעלות 12. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 9 (א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם תוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, יראו את בעל החיים כבעל חיים שאין לו בעלים והממונה רשאי למסרו לאחר; לא ניתן היה למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למתקן המוגן. (ב) נמסר בעל החיים לאחר תינתן לו תעודת בעלות על גבי טופס שקבע המנהל והבעלות של כל אדם אחר עליו תפקע, אולם רשאי בית משפט שלום מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחזיר את בעל החיים לבעליו הקודמים. (ג) היה בעל החיים בעל ערך - יימסר תמורת תשלום שיקבע הממונה. (ד) סכום התשלום שהתקבל לפי סעיף קטן (ג), בניכוי הוצאות על פי סעיף 11, יעמוד לזכות הבעלים או המחזיק הקודמים ותימסר להם הודעה על כך; לא נמצאו הבעלים או המחזיק כאמור, או לא תבעו את הסכום העומד לרשותם תוך 30 ימים, יחולט הסכום לקרן. כפיית טיפול או המתה 13. (א) נוכח הממונה או רופא וטרינר עובד ציבור שהמנהל הסמיכו לכך, כי בעל חיים חולה או סובל, ואינו מקבל טיפול רפואי הולם, רשאים הם להעבירו למתקן מוגן או לצוות על המתתו, הכל לפי מצבו הרפואי. (ב) המתת בעל חיים תבוצע תוך מניעת סבל מיותר והבעלים או המחזיק ישאו בהוצאות ההמתה. קרן למען בעלי חיים 14. (א) מוקמת בזה קרן למען בעלי חיים במסגרת המשרד לאיכות הסביבה. (ב) מטרת הקרן לרכז אמצעים כספיים שישמשו לחינוך, להסברה, להדרכה, לסיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרותיו של חוק זה. (ג) כספי הקרן יבואו מתקציב המדינה, מתרומות ומקנסות לפי סעיף 17. (ד) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות את הרכב הקרן, סמכויותיה וסדרי עבודתה וידווח בסוף כל שנת תקציב לועדת החינוך והתרבות של הכנסת על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה. קובלנה פלילית 15. ארגון למען בעלי חיים1 - שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות - רשאי, לאחר שקיבל לכך אישור מפרקליט מחוז להגיש קובלנה לבית משפט כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982-, על עבירה לפי חוק זה. דין מדינה (תיקון תשנ"ד) 16. לעניין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם. סייג לתחולה על מערכת הביטחון (תיקון תשנ"ד) 16. א. (א) בסעיף זה "מערכת הבטחון" - משרד הבטחון ויחידות סמך שלו, צבא הגנה לישראל או מוסד אחר הפועל למטרות בטחוניות ואשר אושר לצורך חוק זה על ידי שר הבטחון; "שטח צבאי" - מקרקעין התפוסים דרך קבע או באופן ארעי על ידי מערכת הבטחון וכן שטח המשמש אותם כשטח אימונים. 1. השר אישר לעניין זה את אגודת צער בעלי חיים חיפה וההתאחדות הישראלית לכלבנות (י"פ 4485, התשנ"ז, עמ 1734). (ב) על אף האמור בסעיפים 6, 8 ו,61- כניסה לשטח צבאי ותפיסת בעלי חיים המוחזקים על ידי מערכת הבטחון תיעשה רק בידי מי ששר הבטחון אישר לכך. עונשין וייעוד קנסות 17. (א) העובר על הוראת סעיף 2, דינו - מאסר שלוש שנים. (ב) העובר על הוראות סעיפים 3 או 4, דינו - מאסר שנה. (ג) נעברה עבירה לפי סעיף 3 יואשם בעבירה גם הבעלים או המחזיק של בעל החיים, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה. (ד) מי שלא הזדהה לאחר שנדרש לעשות כן לפי סעיף 7, דינו - קנס. (ה) קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם לקרן. 17. א. (א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2 או 4, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה. (ב)בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו. (ג)נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון. (ד) תוקפו של צו לפי סעיף זה לא יעלה על שנה. (ה) בית משפט רשאי להתנות מתן צו לפי סעיף זה בתנאים או בערובה. (ו) דחה בית המשפט בקשה לצו שהגיש ארגון למען בעלי חיים וקבע כי היתה בלתי מוצדקת בעליל, רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות ופיצויים למי שנפגע מהגשת הבקשה. (ז) מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט. (ח) מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ז); בית המשפט שלערעור יידון בערר בשופט אחד. (ט) לעניין סעיף זה - "תובע" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982; "ארגון למען בעלי חיים" - ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות. שמירת דינים 18. (א) חוק זה אינו גורע מהוראות פקודת הכלבת, 1934, פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה - 1985 חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו - 1955, חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב - 1992, פקודת הדיג, 1937, חוק הגנת הצומח, התשט"ז - 1956, ופקודת בריאות העם, 1940. (ב) מי שמבצע הוראות רופא וטרינר ממשלתי לפי פקודת הכלבת, 1934, או לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה - 1985, לא יראוהו כעובר על הוראות סעיף 2. ביצוע התקנות 19. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצרכי החקלאות להתקין תקנות לביצועו ולשם השגת מטרתו של חוק זה, לרבות בענין - (1) תנאי החזקה של בעלי חיים לרבות החזקת בעלי חיים בחנויות לחיות מחמד; (2) תנאי הובלה של בעלי חיים; (3) אופן המתת בעלי חיים למעט המתת בעלי חיים הנעשית לצרכי מאכל אדם; (4) אילוף בעלי חיים; (5) תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים; (6) טיפול בבעלי חיים למטרות נוי שיש בו חיתוך ברקמה חיה. תיקון חוק סדר הדין הפלילי מספר 17 20. בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982, אחרי פסקה (16) יבוא: "(17) חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד - 1993 בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור." ביטול 21. סעיף 495 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 - בטל. סייג לתחולה (תיקון תשנ"ד) 22. חוק זה לא יחול - (1) על המתת בעלי חיים שנעשתה לצורכי מאכל אדם; (2) על ניסויים בבעלי חיים הנערכים על פי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד - 1994. 23. תחילתו של סעיף 15 ששה חודשים מיום פרסומו. יצחק רבין ראש הממשלה יעקב צור שר החקלאות עזר וייצמן נשיא המדינה שבח וייס יושב ראש הכנסת


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.